pagină web personală Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi. (...)
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi,
Învaţă de la apă să nu dai înapoi. (...)
Ia seamă, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Să-nveţi din tot ce piere, cum să trăieşti în veci!
Traian Dorz
 
 

Predica, mărturisirea - citate celebre:

Cunoştinţa fără fapte nu e sigură, chiar dacă este adevărată. Fapta este întărirea oricărui lucru - Marcu Ascetul
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie mărturisit prin viaţa proprie, nu predicat  - Traian Dorz
Elocvenţa nu poate fi dobândită fără virtute - Sf. Ioan Gură de aur


1. Acceptarea voii lui Dumnezeu

2. Chemarea lui Dumnezeu

3. Despre iertare

4. Mulţumirea, o cale spre fericire

5. Făgăduinţă, Testament, Moştenire

6. Ce GÂNDEŞTI, aceea SIMŢI

1. Acceptarea voii lui Dumnezeu

Orice creator îşi imprimă voia în lucrurile create de el!

Efeseni 1:3  Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5  ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6  spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7  În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, 8  pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9  căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, 10  ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. 11  În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale,

1. În cazul Maicii Domnului

1. Luca 1:38  Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea. Când am spus ultima dată, nu cum vreau eu ci cum vrei Tu, Doamne?
2. Ioan 2:5  Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice”. Cu alte cuvinte: lăsaţi să facă ceea ce vrea să facă..., acceptaţi voia Lui...

2. În cazul Domnului Iisus

- S-a născut după voia lui Dumnezeu - Psalmi 40:7  Atunci am zis: „Iată-mă că vin! în sulul cărţii este scris despre mine, 8  vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi legea Ta este în fundul inimii mele.
- a trăit şi a vorbit după voia lui Dumnezeu Ioan 4:34  Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui. Ioan 5:30  Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. Ioan 5:30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi..., pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. Rugaciunea... îndepătează pahalul...

3. În cazul ucenicilor

Creştinismul nu este doar o recitare de crezuri teoretice ci o viaţă trăită după voia lui Dumnezeu!

Matei 7:21  Nu orişicine-Mi zice: ”Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
Matei 12:50  Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
Matei 6:10  Tatăl nostru... vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

4. În viaţa fiecăruia dintre noi

Credinţa noastră se măsoară în ascultarea de voia lui Domnului!

Romani 12:2  Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Definiţie: „Ceea ce ai face şi tu din toată inima dacă ai cunoaşte toate amănuntele”

1 Ioan 2:17  - Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.


Patru principii în descoperirea voii lui Dumnezeu:

- să fi gata să o faci (Ioan 7:17  Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.)
- să fie conformă cu Scriptura
- părtăşie zilnică cu Domnul
(Psalmi 1:2  Ci îşi găseşte plăcerea în legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la legea Lui!)
- să fi pregătit să faci lucruri noi

 

2. Chemarea lui Dumnezeu                                                                                         înapoi

A. Dumnezeu cheamă!

1. Este natura Lui să cheme; Psalm 50:1 (Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte, şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui., Psalmi 46:10  „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu Sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Isaia 55:3  Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.
2. Dumnezeu cheamă la pocăinţă;
Matei 9:13  Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”, Marcu 1:15  El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.”, Luca 13:3  Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel.
3. Dumnezeu cheamă din întuneric la lumină;
1 Petru 2:9  Voi însă Sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam Sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
4. Dumnezeu ne cheamă la odihnă;
Matei 11:28  Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
5. Dumnezeu ne cheamă la părtăşie cu Fiul Său;
1 Corinteni 1:9 Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

B. Omul răspunde. De răspunsul nostru depinde veşnicia noastră!

- “Mulţi chemaţi, puţini aleşi - Exemplu: Mama cheamă toţi copiii, care sunt la joacă la masă însă doar cei care vin se bucură de hrană şi odihnă

1. Să ne întoarcem la Dumnezeu; Isaia 55:7  Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.
2. Să ne aţintim privirile la Iisus;
Evrei 3:1  De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
3. Să venim la Iisus şi vom avea viaţă;
Ioan 5:40  Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!

Răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu

Isaia 55:6  Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. 7  Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând. 8  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. 9  „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Patru  imperative:

1. Căutaţi! (ai inima sinceră şi urmezi îndemnul lăuntric să cauţi)
Psalmi 63:1  (Un psalm al lui David. Făcut când era în pustia lui Iuda.) Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă.
Psalmi 77:2  În ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare; sufletul meu nu vrea nici o mângîiere.
- CUM ÎL CĂUTĂM? Daniel 9:3  Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.
- DE CE ÎL CĂUTĂM? Psalmi 24:5  Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. 6  Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov.
„...câtă vreme se poate găsi...” – indică faptul că va veni o vreme când Domnul nu mai poate fi găsit (vezi pilda fecioarelor Matei 25)

Flămând ca nu de pâine, setos ca nu de apă,
Te caut, căci al meu suflet în Tine doar se-adapă...

m-aplec la rugăciune, dar în a
ei suspine

Te caut, şi nu mă satur să m-alipesc de Tine.
M-apropii de-a Ta Carte, dar gândul ce-mi tânjeşte
din Cartea Ta, pe Tine Te caută şi doreşte...
Mă duc – şi unde-s fraşii iubirea-n veci m-ar ţine,
Dar nu pe ei îi caut, ci-n ei Te caut pe Tine.

Oricine-mi bate-n poartă, deschid – şi-l chem în pripă,
căci inima-mi Te-asteaptă pe Tine-n orice clipă.
Mă uit spre cer întruna, dar inima din mine
nu după cer doreşte, ci-n el Te caut pe Tine.
Neliniştit mi-e duhul când pleacă ori soseşte,
ci numai când e-n Tine atunci se odihneşte. Traian Dorz
 

2. Chemaţi-L! (Ştii că există, Îl cunoşti, Îl vezi chiar...)
Psalmi 86:5  Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi, şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă. Psalmi 145:18  Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.

3. Lăsaţi! (Când vii la Dumnezeu trebuie să laşi calea rea)
Ucenicii au lăsat mrejile... au lăsat totul şi L-au urmat

4. Întoarceţi-vă! (Există o cale întoarsă, pe aceasta trebuie să mergem. Schimbarea sensului vieţii)

3. Despre iertare                                                                                     înapoi

Matei 18:21 (Pilda datornicului nemilostiv)  Atunci Petru s-a apropiat de El, şi I-a zis: „Doamne de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?”22  Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. 23  De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. 24  A început să facă socoteala, şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni. 25  Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. 26  Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot.” 27  Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria. 28  Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el, şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” 29  Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga, şi zicea: „Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti.” 30  Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. 31  Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. 32  Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: „Rob vicelan! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33  Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?” 34  Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. 35  Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

A. Dumnezeu iartă

1. Fericirea omului constă în iertarea păcatelor lui; Psalmi 32:1  (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit! 2  Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie! Matei 5:8  Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Efeseni 1:7  În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,

2. Cum putem fi iertaţi de Dumnezeu?

           a) mărturisind păcatul, lui Dumnezeu; Psalmi 32:5  Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. Isaia 55:7  Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.

            b) iertând pe semenii noştri …şi ne iartă nouă precum şi noi iertăm…, Iertarea noastră o aflăm în iertarea celor ce ne-au greşit nouă (Sf. Maxim Mărturisitorul)

B. Noi iertăm

Trei paşi în iertarea aproapelui:

1. Iertarea trebuie făcută imediat în inima noastră; Efeseni 4:32  Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.
2. După ce am acordat iertarea, mustrăm cu dragoste pe cel ce a păcătuit împotriva noastră; Luca 17:3  Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
3. Trebuie să spunem că l-am iertat; Luca 17:4  Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: „Îmi pare rău!” - să-l ierţi.

4. Mulţumirea – o cale spre fericire                                                                               înapoi

Motto: “…cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” Proverbe 15:15

Istorioară: Despre un om sărac şi lipsit se spune că a plecat odată la biserică desculţ spre a se plânge lui Dumnezeu, iar la uşa bisericii a întâlnit un om fara picioare…

1. Mulţumirea stă în caracterul Domnului Iisus

Marcu 8:6  Atunci a poruncit norodului să şadă pe pământ; a luat cele şapte pîini; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frînt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă; şi ei le-au împărţit norodului.
Marcu 14:23  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el.
Luca 22:19  Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”

2. Întotdeauna o cerere trebuie să fie însoţită de o mulţumire

Ioan 11:41  Au luat, deci, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţămesc că M-ai ascultat. 42  Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”

Ex. Oameni care dau bani la biserica... (mulţi anonimi donează sume de bani pentru sănătatea familiei, spor în afaceri, putere de nuncă, linişte în familie etc. Ca Dumnezeu să le dea aceste lucruri. Puţini anonimi donează  ca mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite)

3. Mulţumirea este o trăsătură a omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu

Luca 17:16  S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus, şi I-a mulţumit. Era Samaritean.
Filipeni 4:11
 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.
1 Tesaloniceni 5:18
 Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
Efeseni 5:4  Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu Sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte de mulţumire.
Coloseni 3:16
 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

4. Mulţumirea poate avea o formă greşită

Luca 18:11  Fariseul sta în picioare, şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţămesc că nu Sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta.

Motive de mulţumire:

Efeseni 5:20  Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Iona 2:9  Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. mântuirea vine de la Domnul.”
1 Timotei 6:6  Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.

…cu bucurie,
Coloseni 1:12  mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. 13  El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14  în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
Evrei 12:28
 Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;
Luca 6:35
 Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţămitori şi cu cei răi.
2 Timotei 3:2  Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie...

5. Făgăduinţă, Testament, Moştenire                                                          înapoi

(Făgăduinţa, testamentul şi moştenirea le oferă Dumnezeu)

(Credinţa este răspunsul omului la ceea ce oferă Dumnezeu)

Astăzi vorbim despre trei cuvinte. Aş spune eu, cuvinte cheie, din Biblie, deci care au o însemnătate deosebită. Poate altfel spus: ceea ce a făcut Dumnezeu pentru izbărirea omului din păcat. A făgăduit, a promis ceva, un loc bun şi sigur, a lăsat un testament scris, Biblia şi vorbeşte despre o moştenire bogată, viaţa veşnică.

1. Făgăduinţă (intenţie declarată de a intreprinde ceva, promisiune) Acest cuvânt apare de 90 de ori în Biblie.

    a) Ce a făgăduit Dumnezeu? Geneza 12 Geneza 12:1  Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.(...) 7 Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.

Făgăduinţă făcută lui Avraam:

        - binecuvântarea Lui peste el şi seminţia lui
        - un neam mare
        - un nume mare
        - o ţară bogată = ŢARA CANAANULUI

    b) Dumnezeu aminteşte făgăduinţa; Exod 3:8 M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile pe care le locuiesc Canaaniţii, Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, Heviţii şi Iebusiţii.” După mai mulţi ani de când Dumnezeu a făcut făgăduinţa că îi va duce într-o ţară bogată, poporul lui Dumnezeu ajunge în Egipt datorită foametei care era în locul în care trăiseră atunci. În Egipt, timp de 430 de ani au trecut prin multe dureri, mai ales spre sfărşit. Atunci strigătul lor ajunge la Dumnezeu. Dumnezeu aminteşte făgăduinţa pe care a făcut-o lui Avraam şi pregăteşte planul de izbăvire din robia egipteană. Moise.

    c) Făgăduinţa în Noul Testament; Galateni 3:16  Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „Şi seminţei tale” adică Hristos”. 2 Petru 3:13  „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” 1 Ioan 2:25  „Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.”

Observăm că (1) în Noul Testament făgăduinţa are un înţeles mult mai larg, spiritual. Seminţia lui Avraam nu se referă la poporul iudeu de mai târziu ca naţiune. Seminţia este Hristos şi toţi cei ce cred în El. (2) Înţelesul făgăduinţei nu este o ţară pământeană bogată ci este cerul, un pământ nou, sub o altă formă. (3) De asemenea cei ce intră în cer, în acest pământ nou, vor avea viaţă veşnică.

2. Testament (act juridic în care o persoană îşi formulează dispoziţiile cu privire la avere care urmează a fi îndeplinit după moartea sa)

    a) Biblia este un testament

    b) Testamenul unui om; Galateni 3:15  Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.

   c) Testamentul lui Dumnezeu; Galateni 3:17  Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute treizeci de ani.”

     d) Un testament vorbeşte neapărat de o moştenire

3. Moştenire (bunuri materiale rămase de la o persoană decedată şi transmise alteia în viaţă)

   a) Ţara Canaanului: moştenire pentru poporul Israel; Iosua 11:23  „Iosua a pus stăpânire, deci, pe toată ţara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui, după seminţiile lor. Apoi ţara s-a odihnit de război.”

   b) Viaţa Veşnică în cerul lui Dumnezeu: moştenire pentru toţi cei ce cred în Isus; 1 Petru 1:3  „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,  şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.” Ioan 3:16  „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Cineva spunea odată, pentru mulţi Biblia este o carte plictisitoare totuşi paginile ei se aseamănă cu paginile unui testament. Când urechile mele aud de un testament mă duc imediat cu gândul la o moştenire. O moştenire nespus de bogată. Eu mi-am găsit numele meu scris în acest testament preţios la Ioan 3:16. Vezi dacă nu este scris şi numele tău acolo!

6. “Spune-mi ce GÂNDEŞTI, ca să-ţi spun ce SIMŢI”                                      înapoi

“Un gând este o idee în trecere.” Pitagora

1. Gândurile influenţează stările noastre fizice şi psihice; ele decid cu privire la ceea ce radiem: nemulţumire, nervozitate, teamă, neplăcere...

“Spune-mi ce GÂNDEŞTI, ca să-ţi spun ce SIMŢI”

Psalmi 140:2  care cugetă lucruri rele în inima lor, şi Sunt totdeauna gata să aţîţe războiul!

 2. Disciplinarea gândurilor -  calea spre vindecare

    a) Prin rugăciune
‚Ridică-ţi adesea mintea spre rugăciune şi vei distruge gândurile care se apropie de inimă’
(Ava Talasie). Cântarea Adseori ispite grele/în calea vieţii mele vin...

Referinţe biblice:
Ieremia 51:50
 Cei care aţi scăpat de sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la Domnul, şi Ierusalimul să fie în inimile voastre!” -
Coloseni 3:1
 Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2  Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4 Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
2 Corinteni 10:5 ‘
orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.’

     b) Citind Cuvântul lui Dumezeu (Biblia)!

Psalmi 119:23  Să tot stea voevozii şi să vorbească împotriva mea: robul tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
Iosua 1:8  Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Psalmi 1:2  Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
Proverbe 16:20  Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit.
Filipeni 4:6  Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7  Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. 8  Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească

începutul paginii

Rusalim Miloş web - predici Copyright © 2009 - Toate drepturile rezervate.